Banner

site-logo-2g

home3 bb Nieuws


Algemene Leveringsvoorwaarden van Notutekst, voor notulen en teksten

Definities

 • Geertjan Benus is de enige persoon die namens Notutekst opdrachten kan aannemen; hij is de opdrachtnemer.
 • De opdrachtgever is de persoon die namens de organisatie Notutekst opdracht geeft tot levering van verslagen of teksten ten behoeve van diens organisatie.
 • De contactpersoon van de opdrachtgever is de persoon die namens de opdrachtgever de verantwoordelijkheid heeft voor de verslagen c.q. teksten die uit de opdracht voortkomen en die in het werk de contacten onderhoudt met de opdrachtnemer.
 • De opdrachtgever en de contactpersoon kunnen verenigd zijn in één persoon.

De voorwaarden

Notutekst, voor notulen en teksten:

 1. Aanvaardt opdrachten na een briefing door de opdrachtgever en bevestigt per E-mail de aanvaarding van de opdracht nadat de opdrachtgever de opdracht (per E-mail) schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Communiceert over en n.a.v. zijn werk met louter de contactpersoon.
 3. Levert zijn werk aan de contactpersoon wanneer de opdrachtgever hem geen andere instructies heeft gegeven in zijn schriftelijke opdrachtbevestiging.
 4. Levert zijn werk binnen de door de opdrachtgever/contactpersoon vastgestelde termijn wanneer de opdrachtnemer die met de opdracht aanvaard heeft.
 5. Beschouwt het geleverde werk als eigendom van de opdrachtgever; de contactpersoon heeft de vrijheid met dit werk naar eigen inzicht om te gaan. De opdrachtnemer gaat hierbij ervan uit dat de opdrachtgever het werk voor geen andere doeleinden gebruikt dan waarvoor hij zijn werk heeft geleverd. De opdrachtgever/contactpersoon heeft alle vrijheid het werk aan te passen binnen het kader van diens functionele verantwoordelijkheid waar vanuit hij het werk van Notutekst gebruikt.
 6. Mocht de opdrachtgever het geleverde werk openbaar toegankelijk maken onder eigen eindredactie, geldt het vorenstaande artikel onverkort en gaat de opdrachtnemer er vanuit dat de opdrachtgever recht wil doen aan de hoge kwaliteit die Notutekst de opdrachtgever levert. Mocht in de praktijk van het werk blijken dat de opdrachtgever niet voldoet aan dit uitgangspunt naar het oordeel van de opdrachtnemer, neemt deze laatstgenoemde het initiatief richting de opdrachtgever om hem van dit oordeel op de hoogte te stellen.
 7. Zal in eerste instantie communiceren met de contactpersoon wanneer de artikelen 5 en 6 daartoe aanleiding mochten geven.
 8. Behandelt alle informatie, verkregen in de uitvoering van zijn taken op de werkvloer van de opdrachtgever, vertrouwelijk.
 9. Werkt met eigen apparatuur.
 10. Zal geen notulisten/schrijvers inzetten voor het werk anders dan met de opdrachtgever is overeengekomen of nadat daartoe toestemming is verleend door de opdrachtgever.
 11. Gaat er vanuit dat bij afgelasting van opgedragen werk de opdrachtgever uiterlijk 7 werkdagen van te voren een opdracht annuleert. Dan zijn aan de annulering geen kosten verbonden. Bij annulering vanaf 6 tot 4 dagen voorafgaande aan de uitvoerdatum van de opdracht, brengt Notutekst de opdrachtgever de in de agenda gereserveerde uren in rekening op basis van het uurtarief. Bij annuleringen vanaf 3 dagen voorafgaande aan de uitvoerdatum van de opdracht tot en met op de dag zelf, brengt Notutekst de opdrachtgever de voor de opdracht geraamde kosten in rekening.   
 

site-menu-rechts

   


copyright Notutekst  |  Artikel inzenden  |  Offerte opvragen